Jak obliczyć podatek PIT – skala podatkowa

Skala podatkowa umożliwia podatnikowi obliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych w odpowiedniej wysokości. Jest niezwykle ważna dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych. Nie dotyczy natomiast osób opodatkowanych liniowo, za pomocą karty podatkowej lub ryczałtu ewidencjonowanego. Skala podatkowa występująca w PIT jest progresywna, co oznacza, że wraz ze wzrostem podstawy opodatkowania wzrasta wysokość stawek podatkowych. Zgodnie z przepisami podatkowymi regulującymi PIT, podatek oblicza się w następujący sposób:

  • kiedy podstawa opodatkowania wynosi do 85 528 zł: podstawę opodatkowania pomniejsza się o tzn. kwotę zmniejszającą podatek, która wynosi 556 zł 02 gr. Następnie pozostałą część podstawy opodatkowuje się stawką 18%. Wyliczona w ten sposób kwota wskazuje wysokość podatku dochodowego, jaki należy się organowi skarbowemu,
  • kiedy podstawa opodatkowania jest wyższa niż 85 528 zł: podatek dochodowy będzie stanowił sumę kwot:
    • 14 839 zł 02 gr.,
    • oraz obliczonej wartości 32% od nadwyżki ponad 85 528 zł (czyli opodatkowaniu stawką podlega kwota nadwyżki ponad 85 528 zł, a nie cała kwota podstawy opodatkowania).

W 2013 roku w dalszym ciągu w PIT występują dwie stawki podatkowe (18%, 32%) i jeden próg podatkowy (85 528 zł). W latach wcześniejszych (1998-2008) występowały trzy stawki: 19%, 30% oraz 40%.

W PIT występuje kwota wolna od podatku w wysokości 3 091 zł. Jest to roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku. W praktyce oznacza to, że podatnik, który w poprzednim roku podatkowym osiągnął maksymalnie 3 091zł, nie  zapłaci za ten rok podatku dochodowego. Inną ważną kwotę w PIT stanowi kwota zmniejszająca podatek. Pomniejsza się o nią obliczony przez podatnika podatek dochodowy. Wysokość tej kwoty wynosi:

  • miesięcznie – 46 zł 33 gr.,
  • rocznie – 556 zł 02 gr.